Õppekavarühm: Keeleõpe 

Õppekava nimetus: INGLISE keel TASE A1.

1.

 Õppekava koostamise alus on Euroopa keeleõppe raamdokument.

Õppe eesmärk: õpingute läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused on vastavu-ses raamdokumendi A1 keeleoskustaseme kirjeldusega.

 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: õpingute alustamine algajate A1 tasemel tähendab, et õppijal puudub eelnev süsteemne keeleõpe, alustamise tase on nullilähedane või seda vähesel määral ületav. Õppijad täidavad veebilehel oleva keeletesti.

Õppekava maht: 160 ak/t – auditoorne 80 ak/t kuni 60 ak/t.

 Keeleõppe protsessis arendatakse osaoskusi: Speaking (Rääkimine), Reading (Lugemine), Listening (Kuulamine), Writing (Kirjutamine), Grammar and Structure (Grammatika).

 Õppemeetodid: traditsiooniline, kommunikatiivne keeleõpe, auditoorsed tunnid klassiruumis või reaalaajas veebi teel. Keeleõppetegevused: sõnavara ja väljendite õppimine; foneetika-hääldusharjutused; vestlus-suhtlus-dialoog; teksti lugemine-jutustamine; teksti/kirja kirjutamine; kuulamine-mõistmine; reeglid – grammatika- ja tõlkeharjutused ning testid. Keeleõppemängud. Klassiruumi õpe on toetatud iseseisva tööga õppematerjali põhjal.

Õpiväljundid.

Raamdokumendi A1 kirjeldus: mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elu­koha, tuttavate ini­mes­te ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestlus­partner räägib aegla­selt ja selgelt ning on valmis aitama.

Õpiväljundid ehk õpingute lõppedes õpilane: a) oskab tervitada, hüvasti jätta, tänada, andeks paluda, suunda küsida ja juhatada, suhelda poes, kohvikus, lennujaamas, hotellis ja mujal; b) kasutab põhiarve, järgarve, küsides ja vastates kuupäevade, kellaaegade osas era- ja tööelulisi kokkuleppeid tehes; c) oskab rääkida lihtsamatel teemadel argi- ja tööeluga seonduvalt; d) oskab koostada lihtsat kirja/e-maili, CV-d, täita blankette ja lihtsaid küsimustikke, suhelda telefonis lihtsas keeles; e) mõistab plakatite, lihtsate juhiste, sõiduplaanide sisu.

Grammatika küsimused: õpilane on omandanud õppe sisus käsitletud grammatilised (a‑h) oskused.

Õppe sisu: ÜLD ja TÖÖALANE KÕNEKEEL. 

Õpilane omandab piiratud sõnavara, esmased eneseväljendus- ja kuulamis/arusaamisoskused ning esmased teadmised lihtsamatest keelestruktuuridest ja grammatika põhitõdedest. Õpilane õpib tänama, andeks paluma; suunda, kuupäevi, kellaaega küsima-ütlema; rääkima endast, perest, hobidest, toidust.

ARGI- ja TÖÖELU: Tervitamine, vabandamine, viisakused; Reisimine, hotell, transport, tee küsimine ja juhatamine; Telefonisuhtlus, numbrid, nädalapäevad, kuud, kellaajad, kokkuleppimised; Teenindus, pood, kohvik; Töö, amet, kandideerimine, töövestlus, CV koostamine; Haridus, koolid; Kodu, maja, pere; Hobid, vaba aeg, tervis; Söök, jook; Ilm, aastaajad; Teater, kino, sport.

GRAMMATIKA ja STRUKTUUR:

a) Present Continuous (Kestev olevik);

b) Present Simple (Lihtolevik);

c) Past Simple (Lihtminevik);

d) Verb Be (tegusõna olema);

e) I have…/ I’ve got.. (tegusõna omama)

f) a…. the (Umbmäärane ja määrav artikkel);

g) Prepositions (Eessõnad);

h) Comparisons (Omadussõnade võrdlusastmed).

4.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: Õppeprotsessi jooksul toimub katkematu õpitava kontroll ja tagasisidestamine – hindamisel lähtutakse kasutusel olevate õppematerjalide  hindamiskriteeriumitest, olenevalt õppematerjali metoodilisest ülesehitusest.  Kursuse lõpul tehakse kokkuvõttev suuline ja kirjalik keeletest – hindamiskriteeriumid vt tabelist. Kirjalik keeletest koostatakse kasutusel olnud õppematerjalide alusel.

Õppe sisu alajaotus Hindamismeetod ja hindamiskriteerium
Rääkimis- ja suhtlemisoskuse kirjelduseks ARGI- ja TÖÖELU

 

1) kõnelemine 3min teemal „Mina ja teised“                                                          2) kõnelemine 3min teemal „Kodu ja lähiümbrus“                                                        3) kõnelemine 3min õppija valitud teemal                                                                       Suuline lõputest. Hindamine: arvestatud (hinne 2 astmeline:1-5p või 6-10p)/arvestamata. Tunnistuse saamiseks peab olema 2 kolmest arvestatud.
Kuulamis- ja mõistmisoskuse kirjelduseks ARGI- ja TÖÖELU Õpiülesanded õppematerjalides.                                                              Hindamine: õppeprotsessi jooksul õppematerjali punktisüsteem (olenevalt õppematerjali metoodilisest ülesehitusest). Tunnistuse saamiseks peab olema keskmine

punktisumma 50%.

Lugemis- ja mõistmisoskuse kirjelduseks ARGI- ja TÖÖELU Õppetekstid õppematerjalides.                                                                Hindamine: õppeprotsessi jooksul õppematerjali punktisüsteem (olenevalt õppematerjali metoodilisest ülesehitusest). Tunnistuse saamiseks peab olema keskmine punktisumma 50%.
Kirjutamisoskuse kirjelduseks ARGI- ja TÖÖELU

GRAMMATIKA ja STRUKTUUR

1) CV ja kaaskirja koostamine.                        2) Kiri sõbrale (mitteametlik).                         3) Kiri asutusele (ametlik).                                                                                                   Hindamine: õppeprotsessi jooksul  arvestatud (hinne 2 astmeline:1-5p või 6-10p) /arvestamata. Tunnistuse saamiseks peab olema 2 kolmest arvestatud.
Grammatika ja struktuuri oskuste kirjelduseks GRAMMATIKA ja STRUKTUUR Grammatikaharjutused ja testid õppematerjalides. Hindamine: õppematerjali punktisüsteem.                                                              Kirjalik lõputest. Hindamine: tulemus 65% on positiivne tulemus (vajalik tunnistuse saamiseks). Vt ka tekstiosa lk 1-2

5.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: lõpetamise tingimused on täidetud: a) vt Hindamismeetodid ja -kriteeriumid; b) auditoorsetest tundidest osavõtt kohustuslik, mõjuval põhjusel lubatud puudumised kuid mitte üle 20% (s. o. 12 ak/t).

Õpingute lõpetamisel väljastatav dokument: Tunnistus, kui õpiväljundid on saavutatud (vt Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid) ning õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Nõutav on märkida millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus. Tõend, kui õpiväljundid ja lõpetamise nõuded on täidetud osaliselt – nõutav on märkida, millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus.

6.

Keeleõppematerjalid on: 1) textbooks (õpikud); 2) workbooks (grammatika ja sõnavara-harjutuste vihikud); 3) muud materjalid (ilukirjandus, ajalehed, ajakirjad, reklaamid, brozüürid, online materjalid,  jne.).

Õppematerjalide loend: Oxford University Press (Headway, Englih File); Express Publishing (Upstream); Cambridge University Press (Essential Grammar in Use) A1 taseme koolituste läbiviimisel kasutame A1 taseme õppematerjale.

 Koolitajadvõõrkeeleõpetajad on erialase akadeemilise kõrgharidusega — Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, muu (humanitaar) ülikool väljaspool Eestit, keeleõpetaja kvalifikatsiooniga ning pikema- või lühemaajalise täiskasvanute koolitaja kogemusega.

 Õpperuumid sisaldavad: 1) toolid, lauad, tahvlid, riiulid, jne.; 2) õppekirjanduse ja referents-raamatukogu; 3) tehnilised vahendid (audio- ja videotehnika, kopeerimistehnika, esitlustehnika). Koolitame Tallinna kesklinnas aadressil Parda 8 III korrus.

Kinnitamise aeg 2.01.2024.