Õppekavarühm: Keeleõpe 

Õppekava nimetus: INGLISE keel TASE B1.

1.

Õppekava koostamise alus on Euroopa keeleõppe raamdokument.

Õppe eesmärk: õpingute läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused on vastavu-ses raamdokumendi B1 keeleoskustaseme kirjeldusega.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: õpingute alustamine iseseisva keelekasutaja B1 tasemel eeldab, et õppija on läbinud algajate A2 taseme keelekursuse ja omandanud A2 taseme oskused. Õppijad täidavad veebilehel oleva keeletesti.

Õppekava maht: 160 ak/t – auditoorne 80 ak/t kuni 60 ak/t.

 Keeleõppe protsessis arendatakse osaoskusi: Speaking (Rääkimine), Reading (Lugemi-ne), Listening (Kuulamine), Writing (Kirjutamine), Grammar and Structure (Grammatika).

 Õppemeetodid: traditsiooniline, kommunikatiivne keeleõpe, auditoorsed tunnid klassiruumis või reaalaajas veebi teel. Keeleõppetegevused: sõnavara ja väljendite õppimine; foneetika-hääldusharjutused; vestlus-suhtlus-dialoog; teksti lugemine-jutustamine; teksti/kirja kirjutamine; kuulamine-mõistmine; reeglid – grammatika- ja tõlkeharjutused ning testid. Keeleõppemängud. Klassiruumi õpe on toetatud iseseisva tööga õppematerjali põhjal.

2.

Õpiväljundid.

Raamdokumendi B1 kirjeldus: mõistab kõike enda jaoks olulist teemadel nagu töö, kool, vaba aeg, ühiskond, keskkond. Saab hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada keskmise keerukusega teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Saab aru raadio- või telesaadete põhisisust kui need kajastavad päevakajalisi teemasid. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unis­tusi ja eesmärke ning põhjendada-selgitada oma seisu­kohti ja plaane.

 Õpiväljundid ehk õpingute lõppedes õpilane: a) tuleb ladusalt toime suhtlemisel otsekon-taktis ja telefonikontaktis; b) suudab läbida ladusat töövestlust,  kirjutada sisukaid töö- ja eraelulisi e-kirju; c) suudab koostada keskmise keerukusega kirjalikku teksti; d) oskab väljendada oma arvamust ühiskondlikes küsimustes, rääkida kultuurist, tähtpäevadest, raamatutest, filmidest; e) mõistab poliitika, ettevõtluse, majanduse alaseid tekste.

Grammatika küsimused. Õpilane on omandanud õppe sisus käsitletud grammatilised oskused.

3.

Õppe sisu: ÜLD- ja TÖÖALANE KÕNEKEEL

Õpilane omandab laialdase sõnavara, ladusa eneseväljendusoskuse erinevatel teemadel, paindliku kuulamisoskuse ning orienteerub keskmise raskusega keelestruktuurides ja grammatilistes võimalustes. Õpib väljendama oma arvamust ühiskondlikes küsimustes,  rääkima ettevõtetest, toodetest ja majandusest, kultuurist ja tähtpäevadest, koostama esitlust ja ettekannet.

Teemad: Riigid, rahvused keeled, traditsioonid, riiklikud pühad; Töö, elukutse, ametid, erialad; Töövestlus, kandideerimine, CV, kaaskiri koostamine, töötingimused, töökeskkond; Filmid, raamatud, meelelahutus; Reisimine, transport, hotell, lennujaam, vaatamisväärsused; Teenindusasutused; Ettevõtlus, turundus, müük, ost, pangandus, maksud; Asjaajamine ametiasutustes, juhendid, instruktsioonid; Keskkond, loodus, loomad, taimed; Eluase, kinnisvara, remont, hooldus; Tervishoid, haigla, apteek, kiirabi; Ühiskond, poliitika, parteid, päevakajalised sündmused.

Tüüpvestlusväljendid (Conversational formulars): Suggestions (Ettepanekud), Advice (Nõuanne), Invitations (Kutsed), Offers (Pakkumised), Warning and Caution (Hoiatamine ja ettevaatus), Reproach and Reprimand (Etteheited ja halvakspanu), Complaint (Kaebused), Opinion (arvamus), Agreement and Disagreement (Nõusolek, mittenõustumine), Approval and Disapproval (Heakskiit, halvakspanu),

Grammatika ja struktuur:

Past Simple (Lihtminevik);

Present Perfect and Past Simple (Perfekti olevik ja lihtminevik);

a…. the  (Umbmäärane ja määrav artikkel);

Prepositions (Eessõnad);

Passive Present and Past Simple (Umbisikuline tegumood lihtolevik ja lihtminevik);

Passive Present Continuous and Present Perfect (Umbisikuline tegumood kestev olevik ja perfekti olevik);

Be/have/do (Tegusõna olema ja omama, abitegusõnad);

Regular and irregular verbs (reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad);

I used to… (mineviku harjumus);

What are you doing tomorrow..? (Isikute lähituleviku plaanipärane tegevus);

I am going to…(Tuleviku tugev plaan);

Future Present (Lihttulevik);

I think I’ll… Shall I/we …?  (Lihttulevik);

Might   Can,  could  Must  Mustn’t  needn’t  Should (Modaalverbid lihtinfinitiiviga ja perfekti infinitiiviga);

There was    there were (Olema konstruktsioon minevikus ja tulevikus)

Conditional sentences (Tingimuslaused tüübid 0, I ja II);

Phrasal verbs (Fraasverbid).

 4.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: õppeprotsessi jooksul toimub katkematu õpitava kontroll ja tagasisidestamine – jooksval hindamisel lähtutakse kasutusel olevate õppematerjalide  hindamiskriteeriumitest, olenevalt õppematerjali metoodilisest ülesehitusest.  Kursuse lõpul tehakse EUROEXAM inglise keele B1 test, mis mõõdab kõiki osaoskusi – hindamiskriteeriumid vt tabelist.

  Õppe sisu alajaotus Hindamismeetod ja hindamiskriteerium
Rääkimis- ja suhtlemisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad

Grammatika ja struktuur

EUROEXAM tase B1 rääkimisoskuste test (Speaking). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 70%
Kuulamis- ja mõistmisoskuse möötmiseks Kõik teemavaldkonnad

 

EUROEXAM tase B1 kuulamissoskuste test

(Listening) Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 70%.

Lugemis- ja mõistmisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad EUROEXAM tase B1 lugemissoskuste test (Reading). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 80%
Kirjutamisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad

Grammatika ja struktuur

EUROEXAM tase B1 kirjutamisoskuste test (Writing). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 60%
Grammatika ja struktuuri oskuste mõõtmiseks Grammatika ja struktuur EUROEXAM tase B1 kirjutamisoskuste test (Writing). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 60%

5.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: lõpetamise tingimused on täidetud: a) vt Hindamismee-todid ja hindamiskriteeriumid; b) auditoorsetest tundidest osavõtt kohustuslik, mõjuval põhjusel lubatud puudumised kuid mitte üle 20% (s. o. 12 ak/t).

Õpingute lõpetamisel väljastatav dokument: Tunnistus, kui õpiväljundid on saavutatud (vt Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid) ning õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Nõutav on märkida millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus. Tõend, kui õpiväljundid ja lõpetamise nõuded on täidetud osaliselt – nõutav on märkida, millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus.

6.

Keeleõppematerjalid on: 1) textbooks (õpikud); 2) workbooks (grammatika ja sõnavara-harjutuste vihikud); 3) muud materjalid (ilukirjandus, ajalehed, ajakirjad, reklaamid, brozüürid, online materjalid,  jne.).

Õppematerjalide loend: Oxford University Press (Headway, Englih File); Express Publishing (Upstream); Cambridge University Press (Essential Grammar in Use) B1 taseme koolituste läbiviimisel kasutame B1 taseme õppematerjale.

 Koolitajadvõõrkeeleõpetajad on erialase akadeemilise kõrgharidusega — Tallinna Üli-kool, Tartu Ülikool, muu (humanitaar) ülikool väljaspool Eestit, keeleõpetaja kvalifikat-siooniga ning pikema- või lühemaajalise täiskasvanute koolitaja kogemusega.

 Õpperuumid sisaldavad: 1) toolid, lauad, tahvlid, riiulid, jne.; 2) õppekirjanduse ja referents-raamatukogu; 3) tehnilised vahendid (audio- ja videotehnika, kopeerimistehnika, esitlustehnika). Koolitame Tallinna kesklinnas aadressil Parda 8 III korrus.

Kinnitamise aeg 2.01.2024.