Õppekavarühm: Keeleõpe 

Õppekava nimetus: INGLISE keel TASE B2.

1.

 Õppekava koostamise alus on Euroopa keeleõppe raamdokument.

Õppe eesmärk: õpingute läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused on vastavu-ses raamdokumendi B2 keeleoskustaseme kirjeldusega.

Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused: õpingute alustamine iseseisva keelekasutaja B2 tasemel eeldab, et õppija on läbinud algajate B1 taseme keelekursuse ja omandanud B1 taseme oskused. Õppijad täidavad veebilehel oleva keeletesti.

Õppekava maht: 160 ak/t – auditoorne 80 ak/t kuni 60 ak/t.

 Keeleõppe protsessis arendatakse osaoskusi: Speaking (Rääkimine), Reading (Lugemi-ne), Listening (Kuulamine), Writing (Kirjutamine), Grammar and Structure (Grammatika).

 Õppemeetodid: traditsiooniline, kommunikatiivne keeleõpe, auditoorsed tunnid klassiruumis või reaalaajas veebi teel. Keeleõppetegevused: sõnavara ja väljendite õppimine; foneetika-hääldusharjutused; vestlus-suhtlus-dialoog; teksti lugemine-jutustamine; teksti/kirja kirjutamine; kuulamine-mõistmine; reeglid – grammatika- ja tõlkeharjutused ning testid. Keeleõppemängud. Klassiruumi õpe on toetatud iseseisva tööga õppematerjali põhjal.

2.

Õpiväljundid.

Raamdokumendi B2 kirjeldus: mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suu­dab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnele­jaga. Oskab palju­del teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

 Õpiväljundid ehk õpingute lõppedes õpilane: a) saab aru ilukirjanduslikest tekstidest  ja ajakirjanduslikest  artiklitest;   b) mõistab üksikasjalikult ettekannete, teleuudiste ja filmide sisu; c) oskab kirjutada keerukamaid tekste, ettekannet, kokkuvõtet, jms; d) oskab ladusalt vestelda, väljendada oma arvamust ning põhjendada oma seisukohti erinevates ühis-kondlikes küsimustes.

Grammatika küsimused. Õpilane on omandanud õppe sisus käsitletud grammatilised oskused.

3.

Õppe sisu: ÜLD- ja TÖÖALANE KÕNEKEEL

Õpilane õpib kõrgema kesktaseme  (B2) õppematerjalide põhjal, laiendab ja süvendab  kesktasemes (B1) omandatud sõnavaralist eneseväljendust, kaasates laialdasel hulgal idiomaatilisi väljendusi, vesteldes sealjuures ladusalt ja spontaanselt ning õpib orienteeruma kõrgema raskusega keelestruktuurides ja grammatilistes võimalustes.

Teemad: Töösuhted, amet, eriala, koosolekud, ettekanded, dokumentatsioon, organisatsiooni kultuur; Kaubandus, kindlustus, pank, e-teenused, tarbimine; Hobid, sport, teater, kino, kultuuride vahelised erinevused; Reisimine, transport, loodushoid, loodusressursid, jäätmemajandus; Ettevõtlus, munitsipaal- ja riigiasutused, asjaajamine; Reklaam, turundus, meedia; Ohutusnõuded, suhtlusvõrgustikud; Tervishoid, e-tervis, vaimne tervis, toitlustus, majutus; Kinnisvara, turvalisus, korrakaitseorganid; Investeerimine, finantseerimine, maksundus.

Tüüpvestlusväljendid (Conversational formulars): Reproach and Reprimand (Etteheited ja halvakspanu), Complaint (Kaebused), Opinion (arvamus), Agreement and Disagreement (Nõusolek, mittenõustumine), Approval and Disapproval (Heakskiit, halvakspanu), Preference and Lack of  Preference (Eelistused, eelistuste puudumine); Indifference (Ükskõiksuse väljendamine); Pleasure and Displeasure (Meeldiv ja mittemeeldiv); Disappointment (Pettumus); Certainty and Uncertainty and Ignorance (Kindlus, ebakindlus, teadmatus); Surprise (Üllatus); Regret (Kahetsus).

 Grammatika ja struktuur:

Present Perfect Continuous (Perfekti kestev olevik);

Past Perfect (Perfekti minevik)

Past Perfect continuous (Perfekti kestev minevik)

Articles (Umbmäärane, määrav ja 0 artikkel);

Passive Present and Past Simple (Umbisikuline tegumood lihtolevik ja lihtminevik);

Passive Present Continuous and Present Perfect (Umbisikuline tegumood kestev olevik ja perfekti olevik);

Indirect speech (Kaudne kõne);

Indirect questions (Kaudsed küsimused);

I used to… ja would… (mineviku harjumus);

Future Continuous (Kestev tulevik);

Future Perfect (Perfekti tulevik);

Future in the past (4 ajavormi)

Might   Can,  could  Must  Mustn’t  needn’t  Should (Modaalverbid perfekti infinitiiviga);

There was    there were (olema konstruktsioon minevikus, tulevikus, perfekti ajas)

Conditional sentences (Tingimuslaused tüübid 0, I ja II);

Phrasal verbs (Fraasverbid).

 4.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid: õppeprotsessi jooksul toimub katkematu õpitava kontroll ja tagasisidestamine – jooksval hindamisel lähtutakse kasutusel olevate õppematerjalide  hindamiskriteeriumitest, olenevalt õppematerjali metoodilisest ülesehitusest.  Kursuse lõpul tehakse EUROEXAM inglise keele B1 test, mis mõõdab kõiki osaoskusi – hindamiskriteeriumid vt tabelist.

  Õppe sisu alajaotus Hindamismeetod ja hindamiskriteerium
Rääkimis- ja suhtlemisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad

Grammatika ja struktuur

EUROEXAM tase B2 rääkimisoskuste test (Speaking). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 70%
Kuulamis- ja mõistmisoskuse möötmiseks Kõik teemavaldkonnad

 

EUROEXAM tase B2 kuulamissoskuste test

(Listening) Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 70%.

Lugemis- ja mõistmisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad EUROEXAM tase B2 lugemissoskuste test (Reading). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 80%
Kirjutamisoskuse mõõtmiseks Kõik teemavaldkonnad

Grammatika ja struktuur

EUROEXAM tase B2 kirjutamisoskuste test (Writing). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 60%
Grammatika ja struktuuri oskuste mõõtmiseks Grammatika ja struktuur EUROEXAM tase B2 kirjutamisoskuste test (Writing). Hindamine (tunnistuse saamiseks) positiivne tulemus on 60%

5.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: lõpetamise tingimused on täidetud: a) vt Hindamismee-todid ja hindamiskriteeriumid; b) auditoorsetest tundidest osavõtt kohustuslik, mõjuval põhjusel lubatud puudumised kuid mitte üle 20% (s. o. 12 ak/t).

Õpingute lõpetamisel väljastatav dokument: tunnistus, kui õpiväljundid on saavutatud (vt Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid) ning õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Nõutav on märkida millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus. Tõend, kui õpiväljundid ja lõpetamise nõuded on täidetud osaliselt – nõutav on märkida, millisel tasemel (Raamdokument) õpe toimus.

6.

Keeleõppematerjalid on: 1) textbooks (õpikud); 2) workbooks (grammatika ja sõnavara-harjutuste vihikud); 3) muud materjalid (ilukirjandus, ajalehed, ajakirjad, reklaamid, brozüürid, online materjalid,  jne.).

Õppematerjalide loend: Oxford University Press (Headway, Englih File); Express Publishing (Upstream); Macmillan (In Company, The business) ; Cambridge University Press (Essential Grammar in Use) B2 taseme koolituste läbiviimisel kasutame B2 taseme õppematerjale.

Koolitajadvõõrkeeleõpetajad on erialase akadeemilise kõrgharidusega — Tallinna Üli-kool, Tartu Ülikool, muu (humanitaar) ülikool väljaspool Eestit, keeleõpetaja kvalifikat-siooniga ning pikema- või lühemaajalise täiskasvanute koolitaja kogemusega.

 Õpperuumid sisaldavad: 1) toolid, lauad, tahvlid, riiulid, jne.; 2) õppekirjanduse ja referents-raamatukogu; 3) tehnilised vahendid (audio- ja videotehnika, kopeerimistehnika, esitlustehnika). Koolitame Tallinna kesklinnas aadressil Parda 8 III korrus.

Kinnitamise aeg 2.01.2024.